modafinil et tylenol €39.52

regulamin sklepu internetowego ‘moie’

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.moie.pl prowadzony jest przez Katarzynę Kazimierczyk – Jankowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Projektant Katarzyna Kazimierczyk – Jankowska z siedzibą w Łódź 92-334, ul. Milionowa 70/7,  NIP: 7282526046 Regon: 101790082, adres poczty elektronicznej: shop@moie.pl , numer telefonu kontaktowego: 792734727.
2. Przedmiotem działalności Sklepu moie.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5. Nazwa Sklepu internetowego moie, adres pod którym jest dostępny: www.moie.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
6. Korzystanie ze sklepu internetowego moie.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

II. DEFINICJE

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z usług elektronicznych.
5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
7. Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu, umożliwiająca Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia;
8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Klientów informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
11. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.moie.pl.
12. Sprzedawca– Katarzyna Kazimierczyk – Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Projektant Katarzyna Kazimierczyk – Jankowska z siedzibą w Łodzi 92-334, ul. Milionowa 70/7,  NIP: 7282526046 Regon: 101790082.
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
15. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi umożliwiające założenie i prowadzenie Konta w Sklepie, świadczenie Usługi Newslettera oraz złożenie zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie
16. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.moie.pl następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter.
2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych: Konto i Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Klienta.
5. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt VIII Regulaminu) za pośrednictwem Sklepu internetowego www.moie.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: shop@moie.pl lub pisemnie na adres: ul. Milionowa 70/7, 92-334 Łódź
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
7. Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@moie.pl lub pisemnie na adres: ul. Milionowa 70/7, 92-334 Łódź
8. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Klient obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaniechania naruszeń.
9. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

IV.  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie moie.pl 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.moie.pl.
3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; a są wyłącznie zaproszeniem do  zawarcia umowy sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
5. Rejestracja i założenie konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie.
6. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
7. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon i adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
8. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto.  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.
9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia oraz podaje przybliżony czas realizacji zamówienia. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu tylko do momentu uiszczenia ceny za Produkt. Po uiszczeniu ceny wszelkie zmiany w zamówieniu są możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu ich ze Sprzedawcą.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie lub w innych uzasadnionych wypadkach. Klient każdorazowo powiadamiany jest o przyczynie odmowy realizacji zamówienia.
13. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V.  CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na stronie Sklepu moie.pl są wyrażone w złotówkach polskich. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO (EUR) i na Koronę Czeską (CZK), dostosowując ustawienia na stronie Sklepu.
2. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
4. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy Produktu wynosi 20 zł (przesyłka kurierska na terenie Polski), przesyłka kurierska GRATIS dla zamówień powyżej 200 zł, 20 zł (przesyłka kurierska pobraniowa na terenie Polski), 160 zł (40 Euro) (przesyłka kurierska) i 20 zł (5 Euro) (przesyłka pocztowa) na terenie krajów Unii Europejskiej.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska i przesyłka pocztowa.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 19 Dni roboczych.
4. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 19 Dni roboczych.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: shop@moie.pl bądź też listownie na adres: MOIE, ul. Zaściankowa 2/14, 02-988 Warszawa
3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
4. Klient będący konsumentem nie może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu zamówionego według specyfikacji konsumenta lub służącego jego zindywidualizowanym potrzebom. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie konsumenta elementy biżuterii z grawerami wykonanymi na zlecenie Klienta, pierścionek o rozmiarze niewystępującym w standardowej ofercie Sklepu, naszyjnik lub bransoletka o niestandardowej długości.

VIII. REKLAMACJE

1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: MOIE, ul. Zaściankowa 2/14, 02-988 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@moie.pl.
4. W opisie reklamacji powinny znajdować się następujące informacje: rodzaj i data wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz  dane kontaktowe składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: telefon: 792734727, e-mail: shop@moie.pl, pisemnie na adres: ul. Milionowa 70/7, 92-334 Łódź
2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
3. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
4. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, mediację, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Koszyk